سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

چکیده:

به منظور بررسی اثرمحلول پاشی اوره زمان برداشت و روش خشک کردندانه برخصوصیات مکانیکی دانه ذرت Zea mays L درسال ۱۳۸۹ درایستگاه تحقیقاتی خرم آباد آزمایشی بصورت استریپ اسپلیت پلات درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با چهارتکرار اجرا شد عوامل مورد بررسی شامل دو روش کود دهی محلول پاشی اوره و روش خاک مصرف اوره سه تاریخ برداشت زمانی که رطوبت دانه به ۲۰و۳۰و۴۰ درصد برسد و چهاررقم ذرت دانه ای شامل سه رقم خارجی Jeta ,Konsur ,Ns و رقم Sc 704 به عنوان شاهد با دو شیوه خشک کردن آفتاب خشک و خشک کردن مصنوعی می باشند خواص مکانیکی دانه ذرت شامل حداکثر نیروی شکست میزان جابجایی درنقطه حداکثر نیروی شکست انرژی مصرفی تا نقطه حداکثر نیروی شکست وهمچنین چقرمگی اندازهگیری شد نتایج بدست آمده از مقایسه میانگین دانه های آون خشک مشخص نمود که بیشترین و کمترین میزان حداکثر نیروی شکست به ترتیب مربوط به ارقام Jeta Konsur برداشت شده با رطوبت ۴۰درصد بود و همچنین با بیشینه و کمینه مقادیر چقرمگی دانه های آفتا خشکبه ترتیب مربوط به رقم Ns با رطوبت ۳۰درصد و نوع کوددهی محلول پاشی و رقم Sc برداشت شده با رطوبت ۲۰ درصد و نوع کوددهی خاک مصرف می باشد.