سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نفیسه دارنده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلا
ابراهیم هادوی – گروه باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ک
محمود شور – گروه باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه فردوسی واحد مشهد
جمشید حکمتی – گروه باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ک

چکیده:

در این بررسی محلول پاشی اسیدسیتریک (در سطوح صفر، ۰۷۵ / ۰ و ۱۵ / ۰درصد ) و اسیدمالیک (در سطوح صفر، ۰۷۵ / ۰ و۰/۱۵ درصد) دو مرتبه در طی دوره رشد گیاهان سوسن در قالب طرح کاملاً تصادفی فاکتوریل در سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که ۱۵ / ۰درصد اسیدسیتریک عمر پس از برداشت گلها را به طور معنی داری افزایش داد و اسیدمالیک نیز محتوی کلروفیل را به طور معنی داری افزایش داد. اثرات متقابل بین این دو اسید آلی محتوی کلروفیل و عمر پس از برداشت را به طور معنی دار بهتر کرد.