سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر مصلحی – دانشجویان کارشناسی ارشد خاکشناسی
مجید فکری –
احمد بیک محمدی –

چکیده:

محلول پاشی با عناصر کم مصرف باعث افزایش کیفیت و عملکرد محصولات کشاورزی می شود. هدف از این آزمایش پیدا کردن سطوح مطلوب آهن و روی و مس به منظور بیشترین عملکرد و بهترین کیفیت محصول انار می باشد. جهت اجرای این آزمایش، باغیدر روستای علی آباد کشمر(شهرستان بردسکن، واقع دراستان خراسان رضوی) انتخاب و در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۸ محلول پاشی آهن، روی و مس صورت گرفت. هر یک از عناصرآهن و روی در سه سطح۴/-۲-۰و مس در سه سطح ۲/-۱/-۰ درصد از نمک سولفاته آنها تهیه و برروی برگ درختان انار محلول پاشی شد. نتایج حاصل از تجزیه برگ درخت انار در تیر ماه و تجزیه میوه انار در آبان ماه نشان داد که با افزایش میزان روی عملکرد نیز افزایش یافته و بیشترین عملکرد میوه انار در تیمار(Zn3 Fe3 Cu2بود که از ۲۳ کیلوگرم به ازاء هر درخت به ۲۸ کیلوگرم نسبت به شاهد افزایش نشان داد و محلول پاشی باعث افزایش غلظت روی و مس در برگهای درخت گردید اما غلظت آهن افزایش معنی داری نسبت به شاهد پیدا نکرد. محلول پاشی با آهن و روی و مس باعث کاهشpH آب دانه انار و افزایش میزان اسی دهای آلی انار شد به طوری که با افزایش هر یک از عناصر آهن، روی و مسpH آب دانه انار کاهش پیدا کرد. میزان ترکیدگی انار نیز با افزایش این عناصر، کاهش پیدا کرد