سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نفیسه گشنیزجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
مرتضی خوشخوی – استاد بخش علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

تولید محصولات کشاورزی حرفه ای بسیار حساس و مرتبط با کیفیت و عملکرد بهتر می باشد، که این دو عامل باعث سودآوری بیشتر در این حرفه میشوند. آمینواسیدها در مقدار ضروری برای افزایش عملکرد و بطورکلی افزایش کیفیت در محصولات کشاورزی مورد نیاز هستند. یکی از این محصولات کشاورزی که اهمیت تجاری دارد گل ژربرا (Gerbera jamesonni L.) می باشد. تولیدکنندگان این محصول به منظور افزایش کیفیت و کمیت گل، راهکارهایی را ارئه دادند که البته عاری از ایجاد مشکلات زیست محیطی نبوده اند. به دنبال این تحقیقات اثر محلول پاشی آمیخته ای از اسیدهای آمینه روی خصوصیات مورفولوژیک و عمر پس از برداشت رقم ‘Saltino’ مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه تحلیل آماری داده ها توسط نرم افزار SAS انجام شد و میانگین ها در سطح ۵ درصد با یکدیگر مقایسه شدند . نتایج نشان داد که پاشش اسیدآمینه در غلظت های ۰/۲۵ و ۰/۵ می تواند میزان گلدهی، طول ساقه گلدهنده، قطر گل، وزن تر و خشک ساقه گل دهنده را بطور معنی داری افزایش دهد. همچنین محلول پاشی اسیدآمینه در غلظت ۰/۷۵ توانست عمر پس از برداشت گل ها را به میزان معنی داری افزایش دهد. در صورتی که این غلظت بر سایر ویژگی های اندازه گیری شده اثر منفی داشته است. با توجه به نتایج استفاده از این ترکیب آمینواسیدی برای این محصول توصیه می شود.