مقاله اثر محلول پاشی متانول در مراحل رشدی بر صفات مرتبط با دانه در رقم ILC482 نخود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی) از صفحه ۱۴۷ تا ۱۵۷ منتشر شده است.
نام: اثر محلول پاشی متانول در مراحل رشدی بر صفات مرتبط با دانه در رقم ILC482 نخود
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صفات مرتبط با دانه
مقاله متانول
مقاله محلول پاشی
مقاله نخود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعیمی ندا
جناب آقای / سرکار خانم: یارنیا مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: خلیلوندبهروزیار ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثرات محلول پاشی متانول بر صفات مرتبط با دانه در نخود، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در سال زراعی ۱۳۹۰ در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل مراحل مختلف محلول پاشی متانول در ۳ سطح (مراحل رشد رویشی، زایشی و رویشی و زایشی) به عنوان عامل اصلی و محلول پاشی متانول در غلظت های ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵ و ۳۰ درصد حجمی متانول و عدم محلول پاشی (شاهد) به عنوان عامل فرعی بودند. نتایج تجزیه واریانس صفات نشان داد که بین اثر متقابل مرحله محلول پاشی و غلظت محلول پاشی از لحاظ صفات تعداد دانه در بوته، وزن صد دانه، عملکرد دانه در واحد سطح، سرعت پر شدن دانه و شاخص برداشت اختلاف معنی داری وجود داشت. محلول پاشی متانول در مرحله زایشی منجر به کاهش عملکرد دانه تولیدی گردید، ولی این محلول پاشی در مراحل رویشی و هر دو مرحله رویشی و زایشی بر صفات مرتبط با دانه و درنتیجه میزان دانه تولیدی توانست اثر مثبتی نشان دهد. این اثر مثبت بر تعداد و وزن صد دانه معنی دار بود. بیشترین عملکرد دانه در واحد سطح با ۲۴۶۰ کیلوگرم در هکتـار متعلق به محلول پاشی متانول با غلظت ۲۰ درصد حجمی متانول در هر دو مرحله رشد رویشی و زایشی بود که افزایشی معادل ۱۳٫۵ درصد نسبت به شرایط عدم محلول پاشی نشان داد.