مقاله اثر محلول پاشی متانول بر عملکرد و تعدادی از صفات فیزیولوژیک لوبیا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی) از صفحه ۱۷ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: اثر محلول پاشی متانول بر عملکرد و تعدادی از صفات فیزیولوژیک لوبیا
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لوبیا
مقاله متانول
مقاله محتوای نسبی آب سلول برگ و محتوای کلروفیل برگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرآخوری مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: پاک نژاد فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: ریحانی یاسر
جناب آقای / سرکار خانم: ناظری پریسا
جناب آقای / سرکار خانم: یگانه پور فرهود
جناب آقای / سرکار خانم: جمشیدی نعیم
جناب آقای / سرکار خانم: غفاری مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر متانول بر محتوای نسبی آب سلول و محتوای کلروفیل برگ لوبیا، آزمایشی با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار در سال زراعی ۱۳۸۸ در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج اجرا شد. در این آزمایش از یک تیمار شاهد M0 (بدون مصرف متانول) و از تیمارهای M1، M2، M3، M4،M5 ،M6 ، M7 به ترتیب با محلول های ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵، ۳۰، ۳۵ و ۴۰ درصد حجمی متانول استفاده شد. سه بار محلول پاشی در طی فصل رشد با فواصل ۱۲ روز یک بار بر روی قسمت های هوایی بوته های لوبیا انجام شد. صفاتی نظیر عملکرد دانه، درصد پروتئین، تجمع ماده خشک، محتوای نسبی آب سلول و محتوای کلروفیل برگ لوبیا اندازه گیری شدند. اندازه گیری صفات ذکر شده قبل و بعد از محلول پاشی ها صورت گرفت. نتایج نشان داد که بین اثر محلول های مختلف بر محتوای کلروفیل برگ (Chl) و محتوای آب نسبی سلول (RWC) مرحله دوم و سوم در سطح احتمال ۱ درصد و بر عملکرد دانه (GY) تفاوت معنی داری در سطح احتمال ۵ درصد وجود دارد. همچنین، نتایج حاکی از آن بود که تجمع ماده خشک تحت تاثیر تیمارهای متانول مصرفی قرار گرفته است. مقایسه میانگین ها نشان دادند که با افزایش سطح محلول پاشی متانول، مقدار کلروفیل (Chl) و محتوای نسبی آب سلول (RWC)، افزایش یافت. اثر سطوحM5 ،M4 ، M3 متانول بر صفات مورد ارزیابی بیشتر از سایر تیمارها بودند و در نهایت محلول پاشی متانول باعث افزایش عملکرد، محتوای کلروفیل برگ، محتوای آب نسبی سلول و سطح برگ گردید.