مقاله اثر محلول پاشی عنصر روی و کود نیتروژن بر عملکرد و برخی شاخص های کیفی دانه گندم در شرایط تنش خشکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۵۵ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: اثر محلول پاشی عنصر روی و کود نیتروژن بر عملکرد و برخی شاخص های کیفی دانه گندم در شرایط تنش خشکی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله عملکرد
مقاله پروتئین
مقاله روی
مقاله گلوتن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرزیوند علی
جناب آقای / سرکار خانم: قوشچی فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: ممیزی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: توحیدی مقدم حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تواما اثرات قطع آبیاری درمراحل انتهایی رشد و محلولپاشی عنصر ریز مغذی روی برعملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، درصد پروتئین، درصد گلوتن و امکان افزایش میزان روی در دانه گندم، آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکراردرسال زراعی ۸۹-۱۳۸۸ درمزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین اجراگردید. تیمارآبی درسه سطح (آبیاری کامل تا انتهای فصل رشد، قطع آبیاری از ابتدای مرحله گلدهی و قطع آبیاری از ابتدای مرحله پر شدن دانه) درکرتهای اصلی و تیمار محلول پاشی در دو سطح محلولپاشی با آب خالص و محلولپاشی عنصر ریزمغذی روی درکرتهای فرعی قرارگرفتند. نتایج این آزمایش نشان دادکه قطع آبیاری در هر دو مرحله گلدهی و پر شدن دانه سبب کاهش معنی دار عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت گردید، اما شدت این کاهش برای قطع آبیاری در زمان گلدهی بیشتر بود. همچنین قطع آبیاری درمراحل انتهایی رشدگندم باعث افزایش درصد پروتئین و نیز درصد گلوتن مرطوب دانه گردید، در حالی که میزان عنصر روی در دانه کاهش معنی داری را نشان داد.کاهش وزن هزار دانه گندم به ویژه درشرایط تنش شدید (قطع آبیاری در زمان گلدهی) و متعاقب آن از دست دادن ذخیره نشاسته دانه ها سبب افزایش نسبت پروتئین به نشاسته شد. بین تامین کود نیتروژن از دو منبع اوره و سولفات آمونیوم به جز برای ارتفاع بوته و طول پدانکل اختلاف معنی داری مشاهده نشد. در این آزمایش محلولپاشی عنصر روی موجب کاهش خسارت ناشی از تنش بر عملکرد دانه و نیز افزایش میزان روی دانه گردید.