مقاله اثر محلول پاشی سالیسیلیک اسید بر میزان رنگیزه ها و فلورسانس کلروفیل ارقام کنجد تحت شرایط قطع آبیاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی) از صفحه ۳۲۷ تا ۳۴۰ منتشر شده است.
نام: اثر محلول پاشی سالیسیلیک اسید بر میزان رنگیزه ها و فلورسانس کلروفیل ارقام کنجد تحت شرایط قطع آبیاری
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله BBCH
مقاله تنش خشکی
مقاله فلورسانس
مقاله کلروفیل
مقاله کنجد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقری ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودسینکی جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: برادران فیروزآبادی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: عابدینی اسفهلانی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر محلول پاشی سالیسیلیک اسید تحت شرایط قطع آبیاری (بر اساس BBCH، مراحل فنولوژی گیاهان) و اثر متقابل آنها بر غلظت کلروفیلa ، b، کاراتنوئید و فلورسانس کلروفیل در ارقام کنجد (Sesamum indicum) آزمایشی در سال زراعی ۹۱-۹۰ در استان سمنان، شهرستان شاهرود، شهر بیارجمند انجام شد. در این طرح اثر ۳ عامل مورد بررسی قرار گرفت. فاکتور اصلی، قطع آبیاری بر اساس BBCH (آبیاری کامل به عنوان شاهد، ۶۹BBCH (زمانی که %۹۰ گل های کنجد باز شده) و BBCH79 (زمانی که %۹۰ نیام های کنجد به اندازه نهایی خود رسیده باشند) و ارقام کنجد (بومی، دشتستان ۲ و داراب ۱) و سطوح محلول پاشی با سالیسیلیک اسید (غلظت ۰ (شاهد) و ۰٫۶ میلی مولار) به عنوان عوامل فرعی بودند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات نشان داد که تنش قطع آبیاری در پایان ۶۹BBCH  و ۷۹BBCH سبب اختلاف معنی دار در میزان کلروفیل a، کاراتنوئید و فلورسانس کلروفیل (F0, Fm, Fv, Fv/m) گردید. همچنین، محلول پاشی سبب مشاهده اختلاف معنی دار برای میزان کلروفیل b و فلورسانس کلروفیل (Fm و Fv) شد. نتایج همچنین نشان داد که بیشترین غلظت کلروفیل a و کارتنوئید در شرایط قطع آبیاری در۶۹BBCH  به ترتیب به میزان ۰٫۶۲۹ و ۰٫۲۶۵ میلی گرم بر گرم وزن تر و بیشترین غلظت Fv/Fm در شرایط آبیاری کامل به میزان ۰٫۶۵۶ به دست آمدند. بر اساس نتایج این آزمایش بیشترین مقدار کلروفیل b مربوط به رقم داراب به میزان ۰٫۴۲۳ میلی گرم بر گرم وزن تر و کمترین آن مربوط به رقم بومی به میزان ۰٫۳۶۴ میلی گرم بر گرم وزن تر در شرایط آبیاری کامل حاصل شد.