مقاله اثر محلول پاشی آهن بر عملکرد دانه و اجزاء آن در ارقام گندم دیم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش در علوم زراعی از صفحه ۱۲۵ تا ۱۳۵ منتشر شده است.
نام: اثر محلول پاشی آهن بر عملکرد دانه و اجزاء آن در ارقام گندم دیم
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص برداشت
مقاله عملکرد دانه
مقاله گندم دیم و محلول پاشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یگانه پور فرهود
جناب آقای / سرکار خانم: کهراریان بیژن
جناب آقای / سرکار خانم: بیگی نیا وحید
جناب آقای / سرکار خانم: معینی راد اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی حسنی اصل نواب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثرات محلول پاشی آهن بر عملکرد دانه و اجزا آن در ارقام مختلف گندم دیم، آزمایشی در سال زراعی ۹۲-۱۳۹۱ در کرمانشاه به صورت کرت های خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل زمان محلول پاشی آهن با غلظت سه در هزار در سه سطح (زمان پنجه زنی، سنبله دهی و شاهد (عدم محلول پاشی)) به عنوان عامل اصلی و رقم در چهار سطح (سرداری، ریژاو، بیستون و رشید) به عنوان عامل فرعی بودند. صفات مورد بررسی شامل تعداد سنبله، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت بود. نتایج آزمایش نشان داد که عامل زمان محلول پاشی اثر معنی داری بر صفات اندازه گیری شده داشت. محلول پاشی آهن در زمان پنجه زنی مناسب ترین اثر و عدم محلول پاشی از کمترین تاثیر بر صفات برخوردار بود. عامل رقم نیز اثر معنی داری بر صفات مورد بررسی داشت به طوری که بیشترین میانگین در صفات تعداد سنبله، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت به ترتیب با میانگین های ۴۵۶٫۳ سنبله، ۱۳٫۱ دانه، ۳۵٫۶ گرم، ۱۹۴۳ کیلوگرم در هکتار، ۶۸۸۵ کیلوگرم در هکتار و ۳۰٫۹۰ درصد مربوط به رقم ریژاو و کمترین آن به ترتیب با میانگین های ۴۰۱٫۳ سنبله، ۱۱٫۸ دانه، ۳۱٫۳ گرم، ۱۳۵۰ کیلوگرم در هکتار، ۶۴۲۵ کیلوگرم در هکتار و ۲۱٫۰۱ درصد مربوط به رقم رشید بود. هم چنین ترکیب تیماری زمان محلول پاشی´  ارقام مختلف بر روی وزن هزار دانه و عملکرد دانه معنی دار بود و در هر دو صفت تیمار محلول پاشی آهن در زمان پنجه زنی و رقم ریژاو و محلول پاشی در زمان سنبله دهی و رقم رشید به ترتیب از بیشترین و کمترین مقدار برخوردار بودند. با توجه به نتایج آزمایش بهترین و مناسب ترین زمان محلول پاشی آهن برای گندم دیم در شرایط اقلیمی مشابه زمان پنجه زنی این گیاه بود.