سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد حسن نخستین آصف – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طب
عبدالکریم کاشی – استاد گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
رضا صالحی – استادیار گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، پردیس کشاورزی و منابع طب

چکیده:

در تحقیقی با شرایط گلخانه ای تحت سیستم هیدروپونیک در بهار سال ۱۳۸۹ ، اثر چهار نوع محلول غذایی روی عملکرد و کیفیت کلم بروکلی رقم ساکورا مورد مطالعه قرار گرفت. محلول غذایی پایه، محلول هوگلند بود که تغییراتی در غلظت سه عنصر اصلی نیترو ژن، پتاسیم و کلسیم به صورت ذیل در آن اعمال گردید: محلول ۱ ( نیتروژن=۲۳۲/۶ و پتاسیم= ۲۳۰ و کلسیم= ۱۷۹ پی پی ام) ، محلول ۲ ( نیتروژن = ۲۶۴/۳ و پتاسیم= ۲۶۰ و کلسیم= ۲۰۹ پی پی ام)، محلول ۳ ( نیتروژن = ۲۰۰/۹ و پتاسیم= ۲۰۰ و کلسیم= ۱۴۹ پی پی ام)، محلول ۴ ( نیتروژن = ۱۶۹/۶ و پتاسیم= ۱۷۰ و کلسیم= ۱۱۹ پی پی ام). گیاهان در تیمارهای مختلف روزانه ۵ نوبت محلول دهی می شدند. مطابق با نتایج تغییر دادن غلظت عناصر مذکور توانست تفاوت های معنی داری را روی صفات مرتبط با هد همچون طول هد، تعداد گلچه در هد، وزن خشک گلچه ها در هد و وزن خشک ساقه هد ایجاد نماید. بر اساس همین نتایج، تفاوت معنی داری در وزن تر هد، وزن تر گلچه ها، قطر هد و طول ساقه هد بین محلول های غذایی مشاهده نشد. مطابق با نتایج مقایسه میانگین صفات، بیشترین طول هد(۱۵/۰۷ سانتیمتر) و بیشترین تعداد گلچه در هد (۱۳/۸۷ عدد) مربوط به محلول ۱ بود. بیشترین درصد ماده خشک هد، گلچه ها و ساقه هد به محلول ۳ اختصاص داشته که بترتیب ۸/۲۵ و ۱۰/۳۵ و ۶/۵ بودند.