مقاله اثر محلول های فعال کننده اسپرم بر کارایی تکثیر مصنوعی ماهی آزاد پرورشی دریای خزر (Salmo trutta caspius) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در آبزیان و شیلات از صفحه ۴۵ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: اثر محلول های فعال کننده اسپرم بر کارایی تکثیر مصنوعی ماهی آزاد پرورشی دریای خزر (Salmo trutta caspius)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محلول های فعال کننده
مقاله Salmo trutta caspius
مقاله تحرک اسپرم
مقاله لقاح

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضاخانی شقایق
جناب آقای / سرکار خانم: صادق پور علی
جناب آقای / سرکار خانم: خارا حسین
جناب آقای / سرکار خانم: لرستانی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کیفیت مناسب اسپرم که مهمترین مشخصه آن تحرک می باشد، می تواند سبب افزایش لقاح گردد. از آنجایی که کیفیت اسپرم ها و تخمک ها در طول دوره تکثیر به مرور کاهش می یابند و این مساله سبب پایین آمدن کیفیت کار تکثیر خواهد شد، تحقیق حاضر به منظور افزایش کارایی تولید مثل با استفاده از فعال کننده ها در اواسط فصل تکثیر انجام گرفت. بدین منظور ۱۴ محلول فعال کننده با ترکیبات مختلف مورد آزمایش قرار گرفته و از بین آنها ۷ محلول بر اساس افزایش مدت زمان تحرک اسپرم برای انجام تحقیق حاضر انتخاب شدند. اثر ۷ محلول فعال کننده و همچنین آب مقطر و آب کارگاه به عنوان شاهد، بر مدت زمان تحرک اسپرم، میزان لقاح، چشم زدگی و تخم گشایی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در مورد فاکتور تحرک اسپرم، محلول های فعال کننده اسپرم اختلاف معنی داری در مقایسه با هم و با گروه شاهد داشتند. بدین صورت که فعال کننده ۱ با ترکیبNaCl=6 gr/L ،CaCl2.2H2O=0.2 gr/L و CO(NH2)2=4.50 gr/L با pH=7.6 و فعال کننده ۶ با ترکیب CaCl2.2H2O=0.735 gr/L، NaCl=7.305 gr/L با pH=7.7 بالاترین مدت زمان تحرک را سبب گردیدند. اما میزان لقاح، چشم زدگی و تخم گشایی در تیمارهای مورد بررسی اختلاف معنی داری را با گروه شاهد نشان ندادند. نتایج موید آن است که استفاده از محلول های فعال کننده اسپرم مورد تحقیق، تاثیرات معنی دار مثبتی در افزایش مدت زمان تحرک اسپرم ماهی آزاد دریای خزر داشتند و این امر می تواند بر کارایی تکثیر مصنوعی اثر مطلوبی داشته باشد.