سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سمیه اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشگاه شهرکرد
وحید روحی – استادیاران گروه علوم باغبانی و دانشیار گروه اصلاح نباتات، دانشگاه شه
عبدالرحمان محمدخانی – استادیاران گروه علوم باغبانی و دانشیار گروه اصلاح نباتات، دانشگاه شه
بهروز شیران – استادیاران گروه علوم باغبانی و دانشیار گروه اصلاح نباتات، دانشگاه شه

چکیده:

به منظور بالابردن کمیت و کیفیت گلآهار بوسیله محلولپاشی کلریدکلسیم، آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد انجام شد. تیمارها شامل کلریدکلسیم با غلظت های ۰ و ۰/۵ و ۱ گرم در لیتر بود که طی دو مرحله با فواصل ده روز بهصورت محلولپاشی روی اندام هوایی اعمال شد. براساس نتایج این پژوهش، کلسیم اثر معنیداری برخصوصیات گلآهار گذاشت. کلسیم بهطور معنی داری قطرگل، ساقه، تعداد ساقه جانبی، تعداد گل، دوره ی گلدهی و عمر انباری گل را افزایش داد. مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که بیشترین قطر گل و بیشترین عمر انباری گل مربوط به کلریدکلسیم با غلظت ۱ گرم در لیتر بود.