سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیده مهتاب محله یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت
محمد نقی صفرزاده ویشکایی – استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
قربان نورمحمدی – استاد گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سید علی نورحسینی نیاکی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده:

به منظور بررسی اثر غلظت محلولپاشی متانول بر عملکرد دو رقم لوبیا سبز و معمولی، آزمایشی به صورت طرح کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار طی سال زراعی ۱۳۸۹ در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به اجراء در آمد . تیمارهای آزمایشی شامل رقم در دو سطح (لوبیا معمولی و لوبیا سبز ) به عنوان فاکتور اصلی و غلظت محلول پاشی متانول در پنج سطح (شاهد، ۱۰ ، ۲۰ ، ۳۰ ، ۴۰ درصد حجمی متانول ) به عنوان فا ت کور فرعی بود . نتایج نشان داد که اثر رقم، غلظت متانول و اثر متقابل بر وزن صددانه، عملکرد دانه، عملکرد غلاف، عمل ر کد بیولوژیکی، درصد نیتروژن دانه، درصد پروتئین دانه و شاخص برداشت معنیدار بود که بیشترین عملکرد دانه ( ۲۲۹۴ کیلوگرم در هکتار)، عملکرد غلاف ( ۳۴۰۵ کیلوگرم در هکتار ) و عملکرد بیولوژیکی ( ۷۰۲۰ کیلوگرم در هکتار ) در تیمار لوبیا سبز با ۳۰ درصد حجمی متانول دبست آمد . بیشترین وزن صد دانه (۲۶/۷۲ گرم) متعلق به لوبیا معمولی با ۳۰ درصد حجمی متانول بود. از لحاظ درصد پروتئین دانه نیز بیشترین میانگین (۲۸/۲۳%) متعلق به تیمار ۲۰ درصد حجمی متانول بود.