سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیده مهتاب محله یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت
محمد نقی صفرزاده ویشکایی – استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
قربان نورمحمدی – استاد گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،
سید علی نورحسینی نیاکی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده:

ه منظور بررسی اثرات غلظت محلولپاشی متانول بر برخی خصوصیات رشدی دو رقم لوبیای سبز و معمولی، آزمایشی به صورت طرح کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت طی سال زراعی ۱۳۸۹ اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل رقم لوبیا در دو سطح (لوبیا معمولی و لوبیا سبز) به عنوان ۴۰ درصد حجمی متانول) به عنوان فاکتور فرعی بود. ،۳۰ ،۲۰ ، فاکتور اصلی و غلظت محلولپاشی متانول در پنج سطح (شاهد، ۱۰ نتایج نشان داد که بیشترین ارتفاع گیاه، طول غلاف، تعداد دانه در غلاف، تعداد غلاف تشکیل شده، تعداد غلاف رسیده و تعداد دانه اثر غلظت محلولپاشی متانول نیز بر ارتفاع گیاه، تعداد دانه در غلاف، تعداد غلاف رسیده در .(p<0/ در بوته متعلق به لوبیا سبز بود ( ۰۱ ۷) و / ۸)، تعداد غلاف رسیده در بوته ( ۸ / که بیشترین میانگین تعداد دانه در غلاف ( ۵ (p<0/ بوته و تعداد دانه در بوته معنیدار بود ( ۰۱ ۴۲ ) در تیمار ۱۰ درصد حجمی متانول / ۱۰۱ ) در تیمار ۴۰ درصد حجمی متانول و بیشترین ارتفاع گیاه ( ۲۸ / تعداد دانه در بوته ( ۸۳ بدست آمد. اثر متقابل نیز بر تمامی صفات به غیر از طول غلاف معنیدار شد.