مقاله اثر محرومیت غذایی و رشد جبرانی روی شاخص های رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه بچه ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در علوم تکثیر و آبزی پروری از صفحه ۶۱ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: اثر محرومیت غذایی و رشد جبرانی روی شاخص های رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه بچه ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گرسنگی
مقاله رشد جبرانی
مقاله بازماندگی
مقاله ترکیب لاشه
مقاله کپور معمولی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی اصغری مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری حدیثه
جناب آقای / سرکار خانم: قبادی شایان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دوره های گرسنگی طی مراحل اولیه تغذیه و رشد و نمو ماهی می تواند روی شاخص های رشد و بازماندگی ماهی تاثیر بگذارد. به منظور تحقیق روی اثرات گرسنگی و رشد جبرانی در بچه ماهی کپور معمولیCyprinus carpio  مطالعه ای به مدت ۲ ماه روی بچه ماهیان با وزن اولیه ۰٫۰۲۷± ۰٫۵۵۱گرم و طول اولیه ۰٫۰۲±۳٫۴۳ سانتی متر انجام گرفت. بچه ماهیان در پنج گروه مورد آزمایش قرار گرفتند که هر گروه دارای سه تکرار بود. ماهیها در فواصل ۰ (کنترل)، ۲۴ ساعت (تیمار ۱)، ۴۸ ساعت (تیمار ۲)، ۷۲ ساعت (تیمار ۳) و ۹۶ ساعت (تیمار ۴) به طور متناوب متحمل دوره های گرسنگی و سیری شدند. نتایج نشان داد که تیمارها اختلاف معنی داری از لحاظ طول و وزن نهایی بدن داشتند (p<0.05). حداکثر طول و وزن نهایی در گروه کنترل به ترتیب به میزان ۰٫۰۹±۵٫۷۸ سانتیمتر و ۰٫۰۳۸±۲٫۱۲۴ گرم مشاهده شد و با افزایش دوره گرسنگی، وزن نهایی بدن کاهش یافت. درصد افزایش وزن بدن، ضریب چاقی، نرخ رشد روزانه و نرخ رشد ویژه نیز اختلاف معنی داری نشان دادند (p<0.05). گروه کنترل دارای بیشترین درصد افزایش وزن، نرخ رشد روزانه و نرخ رشد ویژه و کمترین ضریب چاقی بود. نرخ بازماندگی گروه کنترل به طور معنی داری بیشتر از تیمارهای ۱ تا ۴ بود (p<0.05). در این تحقیق اختلاف معنی داری در ترکیب لاشه مشاهده نشد (p>0.05). نتایج تحقیق نشان می دهد که با افزایش دوره گرسنگی، توان مکانیزم رشد جبرانی در بچه ماهی کپور معمولی کاهش می یابد.