مقاله اثر محرومیت از خواب بر پاسخ IgG سرم به فعالیت هوازی در دانشجویان مرد تربیت بدنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از صفحه ۹۰۴ تا ۹۱۲ منتشر شده است.
نام: اثر محرومیت از خواب بر پاسخ IgG سرم به فعالیت هوازی در دانشجویان مرد تربیت بدنی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محرومیت از خواب
مقاله سیستم ایمنی
مقاله IgG
مقاله فعالیت هوازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی کمره میرزاحسین
جناب آقای / سرکار خانم: بهپور ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: تادیبی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: منظمی امیرعباس
جناب آقای / سرکار خانم: ارشدی سجاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش زمینه و هدف: خواب فرآیندی بهبود بخش برای سیستم ایمنی است. موقعیت های زیادی وجود دارد که قبل از فعالیت ورزشی، ورزشکار دچار اختلال در خواب می شود. با این حال، تاثیر محرومیت از خواب بر روی پارامترهای سیستم ایمنی در پاسخ به ورزش هنوز نامعلوم است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر محرومیت از خواب بر غلظت IgG سرم در پاسخ به فعالیت هوازی بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی ۱۰ نفر از دانشجویان تربیت بدنی مرد به طور داوطلبانه شرکت کردند. پژوهش در دو مرحله مجزا؛ یک مرحله کنترل و یک مرحله تجربی با فاصله دو هفته انجام شد. در مرحله کنترل، خواب نرمال و فعالیت هوازی و در مرحله تجربی، محرومیت از خواب و فعالیت هوازی اعمال شد. فعالیت هوازی بر روی دوچرخه کارسنج به مدت ۳۰ دقیقه با شدت ۷۰ تا ۷۵ درصد حداکثر ضربان قلب بیشینه انجام شد. تغییرات غلظت IgG سرم در پیش آزمون، قبل و بعد از فعالیت هوازی در هر دو مرحله با آزمون آنالیز واریانس دو طرفه در اندازه های مکرر و آزمون t وابسته با استفاده از نرم افزار spss آنالیز شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که محرومیت از خواب تاثیر معنی داری بر پاسخ IgG سرم به فعالیت هوازی نداشت .(p=0.130) همچنین، یک جلسه فعالیت هوازی تاثیر معنی داری بر غلظت IgG سرم ندارد (p=0.357) اما، محرومیت از خواب موجب افزایش معنی داری در غلظت IgG سرم شد .(p=0.035)
نتیجه گیری: محرومیت از خواب تاثیر معنی داری بر پاسخ غلظت IgG سرم به فعالیت هوازی ندارد