سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا رسفنجانی – دانشجوی فوق لیسانس علوم دامی، دانش د که کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی
علی اصغر مقدم – گروه دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
اسحق کریمی – گروه دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده:

سیکلوفسفامید یک داروی ضد سرطان است که بعد از متابولیسم در کبد به عنوان یک عامل آلکیلاسیون عمل می کند. هدف از این مطالعه ربرسی اثرات محافظتی آب انار و پوست انار بر روی پروفایل لیپیدی متعاقب مسمومیت با سیکلوفسفامید بود. ۵۶ موش نر بالغ با میانگین وزن ۱۷۰ تا ۲۰۰ گرم به طور تصادفی به ۸ گروه و هر گروه متشکل از ۷ سر موش نر تقسیم شدند. موش های گروه کنترل و CPA به ترتیب غذای پایه و جیره پایه توام با تزریقات درون صفاقی هفتگی ۱۰۰mg/kg سیکلوفسفامید به مدت ۸ هفته را دریافت کردند . گروه های P20CPA و P60CPA و P100CPA و PB20CPA و PB60CPA و PB100CPA علاوه بر تزریق داخل صفاقی هفتگی سیکلوفسفامید به مدت ۸ هفته به ترتیب ۲۰ و ۶۰ و ۱۰۰ درصد آب انار و جو ان شده پوست انار را دریافت کردند. ۵۶ روز پس از اولین تزریق، خونگیری انجام شد و فعالیت پروفایل لیپیدی و پروفایل لیپوپروتئینی شامل کلسترول تام، تری گلیسیرید، کلسترول لیپوپروتئینی با چگالی زیاد، کم و خیلی کم، شاخص تصلب زائی و سازه خطرساز عروق کرونر قلب اندازه گیری شد. بطور کلی نتایج این مطالعه نشان دهنده اثرات محافظتی انار در مقابل عوارض ناشی از سیکلوفسفامید را نشان می دهد. علاوه بر این نتایج این مطالعه نشان می دهد که آب انار و جوشانده پوست انار قادر به برطرف کردن اثرات جانبی سیکلوفسفامید می باشد. داده ها توسط نر م افزار آماری SPSS آنالیز واریانس یکطرفه گردید و مقایسه میانگین ها از طریق آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح ۵% صورت گرفت.