مقاله اثر محافظتی سیر بر سمیت ناشی از استرس اکسیداتیو آمینوگلیکوزیدها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته چهارم اسفند ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۲۴۱۲ تا ۲۴۲۲ منتشر شده است.
نام: اثر محافظتی سیر بر سمیت ناشی از استرس اکسیداتیو آمینوگلیکوزیدها
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیر
مقاله جنتامایسین
مقاله نفروتوکسیسیتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصری حمید
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعیان کوپایی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: نفروتوکسیسیتی ناشی از مصرف آمینوگلیکوزیدها به تولید گونه های آزاد اکسیژنی (ROS یا Reactive oxygen species) در کلیه نسبت داده شده است. سیر دارای خواص آنتی اکسیدانی است و هدف از این مطالعه، بررسی اثر سیر بر بهبود نفروتوکسیسیتی ناشی از جنتامایسین بود.
روش ها: در یک تحقیق مداخله ای، ۵۰ رت نر نژاد ویستار در ۵ گروه با تعداد مساوی بدین شرح تقسیم شدند: گروه I بدون دریافت دارو، گروه II دریافت کننده جنتامایسین (۱۰۰ mg/kg به مدت ۱۰ روز)، گروه III گروه عصاره سیر (۲۰ mg/kg از طریق تزریق داخل صفاقی به مدت ۱۰ روز)، گروه IV گروهی که ابتدا جنتامایسین و سپس عصاره سیر (۲۰ mg/kg به مدت ۱۰ روز) دریافت کرد و گروه V گروه جنتامایسین و عصاره سیر به طور همزمان (۱۰ روز). نیتروژن اوره خون (BUN یا Blood urea nitrogen) و کراتینین (Cr یا Creatinine) سرم اندازه گیری و کلیه ها از نظر معیارهای مورفولوژیکی درگیر کننده سلول توبولی بررسی و با یکدیگر مقایسه شدند.
یافته ها: مصرف سیر پس از مصرف جنتامایسین سطوح BUN و Cr را به طور قوی کاهش داد (p<0.050). مصرف ۱۰ روزه سیر پس از درمان با جنتامایسین، درجه آسیب پاتولوژی را نیز به طور معنی داری برگشت داد.
نتیجه گیری: سیر یک داروی نفروپروتکتیو است که شاید بتوان به منظور کاهش آسیب توبولی ایجاد شده توسط جنتامایسین از آن استفاده کرد.