مقاله اثر محافظتی ایسکمی پس شرطی تاخیری بر عوارض سکته مغزی آمبولیک در موش صحرایی ماده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان از صفحه ۲۳۰ تا ۲۳۹ منتشر شده است.
نام: اثر محافظتی ایسکمی پس شرطی تاخیری بر عوارض سکته مغزی آمبولیک در موش صحرایی ماده
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایسکمی مغزی
مقاله پس شرطی
مقاله رپرفیوژن
مقاله انفارکتوس
مقاله اختلالات نورولوژیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مبینی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده حسین
جناب آقای / سرکار خانم: شمسی زاده علی
جناب آقای / سرکار خانم: احسانی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: حکیمی زاده الهام
جناب آقای / سرکار خانم: امیراسماعیلی صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: اله توکلی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ایسکمی پس شرطی که از طریق بستن و باز کردن متناوب هر دو شریان کاروتید مشترک القا می شود بر مدل های انسداد دایم یا موقت شریان مغزی میانی اثر محافظت نورونی دارد، اما اثر محافظت نورونی تاخیری آن در مدل آمبولیک سکته مغزی به ویژه در موش ماده تاکنون گزارش نشده است که مطالعه حاضر به بررسی این موضوع پرداخت.
روش: این مطالعه تجربی بر روی ۲۴ سر موش صحرایی ماده نژاد ویستار با میانگین وزنی ۲۵۰-۲۰۰ گرم در ۳ گروه شم، سکته و پس شرطی انجام شد. همه حیوانات هم سیکل سازی شدند و بعد از آن برای ایجاد سکته مغزی، لخته به داخل شریان مغزی میانی تزریق شد. پس شرطی سازی در پنج مرحله (۳۰ ثانیه بستن و ۳۰ ثانیه باز کردن شریان های کاروتید مشترک) و ۶٫۵ ساعت بعد از القای سکته انجام گردید. حجم انفارکتوس، میزان ادم مغزی و اختلالات نورولوژیک دو روز بعد از القای سکته اندازه گیری شدند.
یافته ها: پس شرطی سازی ۶٫۵ ساعت بعد از القای سکته در گروه پس شرطی، حجم انفارکتوس (P<0.001)، میزان ادم مغزی (P<0.050) و اختلالات نورولوژیک (P<0.050) را نسبت به گروه سکته به طور معنی داری کاهش داد.
نتیجه گیری: با توجه به داده های این مطالعه، پس شرطی سازی تاخیری بعد از سکته مغزی مدل آمبولیک در موش صحرایی ماده، ضایعات ایسکمی، میزان ادم مغزی و اختلالات نورولوژیک را بهبود بخشیده است.