سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نوشین بختیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی
ولی ربیعی – استادیار گروه باغبانی و خاکشناسی دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
مهدی طاهری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
علیرضا واعظی – استادیار دانشگاه زنجان

چکیده:

شوری و بی کربنات آب در ایران یکی از مشکلات عمده در کشاورزی است که رشد ، نمو و عملکرد گیاهان را تحت تاثیر قرار می دهند. برای مطالعه اثرات شوری (کلرید سدیم) و سدیم بی کربنات بر فتوسنتز و میزان تعرق نهال های یکساله زیتون ارقام آربیکن و زرد، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در سال ۱۳۸۹ در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان انجام شد. تیمار کلریدسدیم در سه سطح (۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی مولار در لیتر) و سدیم بی کربنات در سه سطح (۰، ۱۰ و ۲۰ میلی مولار در لیتر) در بستر پرلیت و شن(۱:۱) به همراه محلول غذایی به نهال ها داده شد. نتایج نشان داد که سطوح مختلف شوری تاثیر معنی داری بر صفات مورد بررسی داشته، بطوریکه با افزایش سطوح شوری، مقدار فتوسنتز، هدایت روزنه ای و تعرق برگ ها کاهش یافت. همچنین نتایج نشان داد که سطوح مختلف شوری و بی کربنات بر میزان فتوسنتز تاثیر معنی داری داشته است. طبق نتایج به دست آمده رقم آربیکن در مقایسه با رقم زرد تحمل بهتری نسبت به شوری و بیکربنات نشان داد.