سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ساناز پورپاشا – کارشناس ارشد رشته زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
شهرام شاهرخی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد
ابوالفضل ناصری –

چکیده:

به منظور بررسی اثرات آللوپاتی علف های هرزسلمه تره، پیچک صحرایی و خاکشیر بر طول ساقه چه گندم تحت شرایط شوری، آزمایشی به صورت طرح کاملاً تصادفی در شرایط گلخانه با ۶ فاکتور شامل ارقام گندم در سه سطح (امید، الوند و زرین)، غلظت عصاره علف هرز در چهار سطح ( صفر،۵۰%،%۲۳،و۲۵% نوع علف هرز در سه سطح ( پیچک صحرایی، سلمه تره و خاکشیر)، شوری در ۴ سطح ( صفر،۲،۴،۶ دسی زیمنس)، اندام های علف های هرز در دو سطح ( برگ، ساقه ) در گلخانه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی به مورد اجرا گذاشته شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات نشان داد که اثرات متقابل فاکتورهای شوری، غلظت عصاره علف هرز و اندام های علف هرز بر روی صفت طول ساقه معنی دار گردید.