سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالعلی حسامی – استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فار
آرش تقدس – دانش آموختگان گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگ
صالح مجاب – دانش آموختگان گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگ

چکیده:

استان بوشهر یکی از مراکز اصلی کشت و تولید خرما در کشور بشمار میرود. اما در اغلب مناطق کشت خرما در استان، کمبود برخی عناصر غذایی از جمله ازت، فسفر، پتاسیم، آهن، روی، منگنز و مس به چشم میخورد. لذا این پژوهش به منظور بررسی اثر دو عنصر منگنز و روی بر خصوصیات کمی و کیفی میوه خرما رقم کبکاب طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر انجام گرفت. این آزمایش در قالب فاکتوریل بر پایه طرح بلوک کاملاً تصادفی، شامل ترکیبی از دو غلظت صفر و ۰/۱۱ مولار از ریزمغذی های سولفات روی و سولفات منگنز در سه تکرار پیاده گردید. تیمارهای کودی به روش تزریق به تنه درخت اعمال گردیدند. بررسی نتایج با نرم افزار MSTAT-C در سطح ۵ درصد نشان داد که هر یک از عناصر و اثر متقابل آنها نسبت به شاهد، باعث بهبود صفات طول خوشه چه و میوه، وزن میوه و وزن گوشت میوه شدند، اما اثر معنی داری بر میزان مواد جامد محلول (TSS) و قطر میوه نداشتند. در بین تیمارهای مورد مطالعه، از نظر صفات وزن میوه، طول میوه و وزن گوشت، تیمار ترکیب روی و منگنز نسبت به سایر تیمارها بهتر بود.