سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پریسا جمشیدی – کارشناس ارشد زراعت دانشگاه زابل
مصطفی حیدری – عضو هیئت علمی دانشگاه زابل
براتعلی سیاه سر – عضو هیئت علمی دانشگاه زابل
خاتون یوسفی – کارشناس ارشد زراعت

چکیده:

به منظور بررسی اثرات متقابل تنش شوری و کود سولفات پتاسیم بر عملکرد و میزان تجمع پرولین گیاه ارزن، آزمایشی به صورت گلدانی در دانشگاه زابل در سال ۱۳۸۸ به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل چهار سطح شوری ( ۰، ۴، ۸ و ۱۲ دسی زیمنس بر متر) و سه سطح کود سولفات پتاسیم ( ۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار) بود. نتایج نشان داد که با بالارفتن سطح شوری بر میزان پرولین افزوده شد و عملکرد دانه، وزن خشک ساقه، شاخص برداشت و وزن هزار دانه به طور معنیداری کاهش یافت. در حالی که کاربرد کود پتاسیم باعث کاهش اثرات نامطلوب شوری میشود و اثراتش بر روی عملکرد دانه و میزان پرولین معنیدار بود . به طور کلی نتایج این آزمایش نشان میدهد که کاربرد کود پتاسیم در شرایط تنش شوری در گیاه ارزن باعث بهبود عملکرد و اجزای عملکرد و کاهش مصرف انرژی در اثر افزایش تولید مکانیسم تنظیم کننده اسمزی پرولین میشود.