سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

رویا سیفی پور – عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد وحسابداری دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران
نجات نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
محمد مهاهیدشتی – دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

در این پژوهش ضمن بررسی ادبیات موضوع داخلی و خارجی درباره ی عوامل مؤثر بر قیمت بلندمدت سهام، یک مدل اقتصاد ریاضی معرفی و ضرایب متغیرهای توضیحی بر اساس آن تعیین علامت می شوند. سپس با انتخاب نمونه ای از حداقل ۳۰۰ شرکت تولیدی از هشت گروه صنایع پذیرفته شده در بورس تهران در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ پارامترهای برش مقطعی از نظر آماری برآورد و با مدل و مبانی نظری تطبیق داده می شوند. مدل حداقل ۸۰ درصد از تغییرات بلندمدت قیمت سهام را توضیح می دهد. در سال ۱۳۹۱ متغیرهای سود هر سهم، اهرم بدهی و سود انباشته بر قیمت اثر مثبت و تعداد سهام اثر منفی داشته اند، اما در سال ۱۳۹۲ سود انباشته و خالص جریان نقدی اثر منفی داشته و ضریب سود هر سهم و اهرم بدهی کاهش یافته و ضریب تعداد سهام مثبت شده است، به بیان دیگر در سال ۱۳۹۲ بورس تهران کوتاه نگر و آماده ی ترکیدن حباب شده و متغیرهای مجازی نشان می داده در آینده گروه سیمان بیشترین کاهش و گروه دارو بیشترین افزایش قیمت را خواهند داشت.