سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ایمان نادعلی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مهدی غفاری – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
فرامرز الهی پناه – دانش آموخته ی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
محسن سوقانی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

ه منظور بررسی اثر محلول پاشی متانول بر عملکرد و برخی خصوصیات کیفی چغندر قند تحت شرایط تنش خشکی آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار در اردیبهشت سال ۱۳۸۷ در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج واقع در ماهدشت کرج به اجراء در آمد. فاکتور محلول پاشی متانول با ۶ سطح ، شاهد (بدون محلول پاشی) و ۷و ۱۴ و ۲۱ و ۲۸ و ۳۵ درصد حجمی متانول بود که به هر کدام از سطوح ۲ گرم در لیتر گلیسین اضافه شد. محلول پاشی ۳ بار طی فصل رشد گیاه و با فواصل ۱۴ روزه روی گیاه اسپری شد.اولین محلول پاشی ۸۰ روز پس از کاشت ( ۸ تا ۱۰ برگی) انجام شد. تنش خشکی نیز در کلیه سطوح متانول و شاهد از ۵۰ روز پس از کاشت ( ۶ تا ۸ برگی) اعمال شد. در این آزمایش برخی صفات کمی و کیفی نظیر عملکرد ریشه، عملکرد بخش اندام هوایی، عملکرد شکر سفید، مقدار درصد قند درصد قند قابل استحصال مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد بین سطوح مختلف متانول اختلاف معنی داری در عملکرد ریشه، عملکرد بخش هوایی ، عملکرد شکر سفید و درصد قند وجود دارد که سطح ۲۱ % حجمی متانول در این صفات دارای بیشترین عملکرد است.