سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

النا نجفی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طب
عبدالکریم کاشی – استاد گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
رضا صالحی – استادیار گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، پردیس کشاورزی و منابع طب

چکیده:

این تحقیق در فصل تابستان و پاییز ۱۳۸۹ در قالب آزمایش های مزرعه ای در کرج انجام شده است. این طرح شامل دو تیمار مالچ پلی اتیلنی و بدون مالچ و دو رقم کلم گل به نام های Value Dynsty و Globe Naster است که بصورت طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار می باشند. در طی دوره رشد صفات کمی و کیفی شامل طول هد، قطر هد، تعداد برگ، وزن هد و وزن خشک اندازه گیری شده است. نتایج نشان داد بیشترین طول و وزن هد در رقم Globe Naster و بیشترین وزن بوته در رقم Value Dynsty می باشد و رقم ها بر روی قطر هد تفاوت معنی داری نداشته اند همینطور طول و قطر هد در زمین های با مالچ و بدون مالچ تفاوت معنی داری نداشته اند. بیشترین تعداد برگ ها در زمین های بدون مالچ و بیشترین وزن بوته و هد در زمین های با مالچ دیده شد. مالچ و رقم اثر معنی داری بر روی عملکرد بازار پسند و غیر بازار پسند نداشته است.