سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مستوره حیدری دومیرانی – دانشجویان کارشناسی ارشد، گروه باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی و منابع
عبدالکریم کاشی – استاد گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
رضا صالحی – استادیار گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، پردیس کشاورزی و منابع طب
سمیه شافعی – دانشجویان کارشناسی ارشد، گروه باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی و منابع

چکیده:

این تحقیق در فصل تابستان و پاییز ۱۳۸۹ در قالب آزمایش های مزرعه ای در کرج انجام شده است. این طرح شامل دو تیمار مالچ پلی اتیلنی و بدون مالچ و دو رقم کلم گل به نام های SPACESTAR و STUDY است که بصورت طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار می باشند. در طی دوره رشد صفات کمی و کیفی شامل اندازه گیری وزن کل بوته، وزن هد قابل مصرف، اندازه گیری محیط و قطر هد، اندازه گیری وزن خشک هد، اندازه گیری وزن تر برگ، درصد ماده خشک برگ، اندازه گیری سطح برگ و همچنین تعداد برگ، وزن برگ، تعداد گلچه نیز شمارش و اندازه گیری شد. نتایج نشان داد بیشترین محیط و قطر هد و وزن هد و بیشترین وزن بوته در رقم Study مشاهده شد و رقم ها بر روی قطر هد تفاوت معنی داری نداشته اند. همینطور محیط و قطر هد در زمین های با مالچ و بدون مالچ تفاوت معنی داری نداشته اند. بیشترین تعداد برگ ها در زمین های بدون مالچ و بیشترین وزن بوته و هد در زمین های با مالچ دیده شد. مالچ و رقم اثر معنی داری بر روی عملکرد بازار پسند و غیر بازار پسند نداشته است.