سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مشهید مناره – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
امیر نورجو –
سپیده حاتمی –

چکیده:

مالچ پلی اتیلنی در تولید محصولات زراعی باعث تنظیم رطوبت خاک و درنتیجه افزایش کاراییمصرف آب کنترل علفهای هرز افزایش رشد رویشی و عملکرد می شود بنابراین تحقیقی به مدت دو سال زراعی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کهریز ارومیه بر روی گوجه فرنگی انجام شد آزمایش بصورت فاکتوریل اسپلیت پلات با چهار تکرار در مزرعه پیاده گردید فاکتورهای آزمایشی شامل فاصله بین ردیف در ۱۰۰ و ۱۲۰ سانتی م تر فاصله بین بوته در ۳۰ و ۴۰ سانتی متر ونحوه استفاده از مالچ پلاستیک سیاه در سه حالت پوشش تمام پشته و نصف جوی از مالچ پوشش تمام جوی و نصف پشته ازمالچ و تیمار بدون مالچ شاهد بود آبیاری هر کرت بطور مستقل انجام شد و مقدار آب آبیاری با ندازه گیری رطوبت خاک درعمص توسعه ریشه قبل از هر آبیاری و جبران کمبود رطوبتی خاک محاسبه شد. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که فاصله بین ردیف بر عملکرد درهکتار فاصله بین بوته بر عملکرد و اجزای آن تعداد میوه در بوته و وزن میوه تاثیر معنی داری داشته است.