سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هانیه السادات اجتهد – کارشناس ارشدتغذیه
جواد مهتدی نیا –
عزیز همایونی –
میترا نیافر –

چکیده:

التهاب خفیف مزمن در پیشرفت دیابت و بیماریهای قلبی – عروقی ناشی از آن نقش دارند مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر ماست پروبیوتیک برقندخون و فاکتور التهابی پروتئین واکنشی C دربیماران دیابتی نوع ۲ انجام شد این کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور برروی ۶۰ بیمار دیابتی دربیمارستان سینای تبریز انجام گرفت افراد گروه آزمون روزانه ۳۰۰ گرم ماست پروبیوتیک حاوی لاکتوباسیلوس اسیدفیلوس LA-5 و بیفیدوباکتریوم لاکتیس BB-12 و افراد گروه شاهد روزانه ۳۰۰ گرم ماست معمولی به مدت ۶ هفته دریافت نمودند آنالیز آماری با استفاده از آزمونهای تی زوجی و تحلیل کوواریانس انجام شد غلظت قند خون ناشتا و هموگلوبین گلیکوزیله درگروه ماست پروبیوتیک در مقایسه با گروه شاهد بعد از مداخله بطور معنی داری پایین تر بود.