مقاله اثر ماده مخدر شیشه روی رفتار های مرتبط با اضطراب در رت های نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۲ در ارمغان دانش از صفحه ۱۷۳ تا ۱۸۳ منتشر شده است.
نام: اثر ماده مخدر شیشه روی رفتار های مرتبط با اضطراب در رت های نر
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضطراب
مقاله کریستال مت
مقاله ماز مرتفع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمی حمیرا
جناب آقای / سرکار خانم: بانان خجسته سیدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: رجب زاده موزیرجی محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: مصرف ترکیبات آمفتامینی و به ویژه مصرف سنگین آنها با تخریب حافظه، افسردگی و اضطراب در فضاهای مرتفع همراه است. هدف این مطالعه بررسی اثر ماده مخدر شیشه روی رفتارهای مرتبط با اضطراب در رت های نر بود.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی ۲۸ سر موش صحرایی به طور تصادفی به چها گروه تیمار شده با سرم فیزیولوژی، تیمار شده با کریستال مت ۵ میلی گرم بر کیلو گرم، تیمار شده با کریستال مت ۱۰ میلی گرم بر کیلوگرم و تیمار شده با کریستال مت ۱۵ میلی گرم بر کیلوگرم تقسیم شدند. مدت زمان تزریق کریستال مت ۷ روز بود. عوامل مرتبط با اضطراب در مدل رفتاری ماز مرتفع به علاوه شکل، در روز های اول، چهارم و هفتم بررسی شدند. داده ها با آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: تزریق کریستال مت در هر سه دوز به صورت حاد و مزمن منجر به کاهش اضطراب شد. کریستال مت در دو دوز ۱۰ و ۱۵ میلی گرم بر کیلوگرم در روز اول درصد زمان سپری شده در بازوی باز را افزایش داد (p<0.05). در روز چهارم و هفتم نیز در صد زمان سپری شده در بازوی باز و درصد ورود به بازوی باز در گروه های دریافت کننده کریستال مت نسبت به گروه سرم فیزیولوژی افزایش نشان داد (p<0.05).
نتیجه گیری: کریستال مت قابلیت فعال نمودن مکانیسم های عصبی در کنترل اضطراب را داراست. در واقع کریستال مت به شیوه وابسته به دوز می تواند، با کاهش اضطراب، احتمال انجام کارهای پر خطر را در مصرف کنندگان افزایش دهد.