سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه زنجان
بابک عندلیبی – عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
محمدرضا عظیمی مقدم – عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
اسماعیل زنگانی – کارشناس ارشد زراعت دانشگاه زنجان

چکیده:

به منظور مطالعه اثر زمان و مقدار مصرف آترازین بر صفات مورفولوژیک گیاه گلرنگ رقم سینا، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در شرایط دیم منطقه میانه در سال زراعی ۸۹-۱۳۸۸ اجرا شد . که در آن آترازین به عنوان ماده ضد تعرق در ۳ زمان استفاده به صورت محلول پاشی (ساقه روی، گلدهی و دانه بندی ) و در ۴ مقدار(صفر یا شاهد )،۸۰، ۱۲۰ و ۱۶۰ گرم در هکتار ) مورد بررسی قرار گرفت . نتایج حاصله نشان داد که اختلاف معنی داری درسطح احتمال ۱ درصد بین تیمارها از نظر تم امی صفات مورد بررسی به جز قطر ساقه وجود دارد . در این بررسی بیشترین وکمترین ارتفاع بوته را به ترتیب محلول پاشی در زمان ساقه روی در مقدار ۱۲۰ گرم در هکتار و زمان ساقه روی در مقدار ۱۶۰گرم در هکتار آترازین کسب کردند . تعداد شاخه جانبی تحت تأثیر زمان و مقدار محلولپاشی آترازین قرار گرفت . به طوریبیشترین تعداد شاخه جانبی در زمان ساقه روی در مقدار ۱۲۰ گرم در هکتار آترازین به دست آمد . نتایج به دست آمده ازمقایسه میانگین عملکرد دانه نشان داد که مقدار محلول پاشی ۱۲۰ گرم در هکتار در زمان گلدهی بالاترین عملکرد دانه۱۳۶۹/۸۳۹ کیلوگرم در هکتار ) و مقدار ۱۶۰ گرم در هکتار در زمان ساقه روی کمترین عملکرد دانه ( ۶۴۴ /۲۹۲) کیلوگرم درهکتار) را به خود اختصاص دادند.