سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه السادات تلاتری – دانشجوی کارشناسی ارشد نانو مواد، بخش مهندسی مواد، دانشگاه شیراز.
محمدجعفر هادیان فرد – استاد، بخش مهندسی مواد، دانشگاه شیراز.
رسول امینی – استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی شیراز.
مرتضی علیزاده – استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی شیراز.

چکیده:

پیشرفت روزافزون صنعت میکروالکترونیک مستلزم ارتقای مواد الکترونیکی از جمله مواد دیالکتریک با ثابت دیالکتریک بالا میباشد، که در ابزارهایی نظیر خازنها و ابزارهای حافظهای کاربرد دارند. دیالکتریکهای بر پایه اکسید نیکل دستهای از این مواد میباشند. در کار حاضر، پودر دیالکتریک سرامیکی نانو ساختار LixFe0.02Ni0.98-xO(x= 0.02 0.05)به روش آلیاژسازی مکانیکی تولید گردید. آنالیز کمی الگوی پراش اشعه ایکسXRD) و تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM) پودر آسیاکاری شده، حاکی از تولید پودر نانوساختار با اندازه بلورهای نانومتری و اندازه ذرات زیرمیکرونی میباشد. تصاویرSEM قطعات سینتر شده رشد کم ذرات در حین فرآیند سینتر را نشان می دهد، که با افزایش میزان لیتیم، رشد دانهها در حین سینتر افزایش یافته است. نتایج حاصل از اندازهگیری خواص دی- الکتریک قطعات سینتر شده و الکترودگذاری شده نشان داد که ثابت و اتلاف دیالکتریک با افزایش میزان لیتیم، افزایش یافته است، که میزان افزایش در ثابت دیالکتریک نسبت به اتلاف دیالکتریک قابل توجه میباشد