سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نجمه کیامرثی زاده – کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی خاکشناسی، گروه خاکشناسی، دانشگاه آزاد وا

چکیده:

استفاده از لجن فاضلاب در کشاورزی پایدار بعنوان کود آلی در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. اما وجود فلزات سمی درلجن و امکان جذب این عناصر توسط گیاه و ورود آنها به زنجیر غذایی انسان و حیوان نباید از نظر دور بماند. در این تحقیق تأثیرلجن فاضلاب بر غلظت عناصر سنگین (Cd,Ni) در خاک و جذب این عناصر در چین های متوالی گیاه یونجه بررسی شد. این درقالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تیمار در سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل لجن فاضلاب در سطوح صفر یا شاهد، ۵۰ و ۱۰۰ تن در هکتار می باشد. افزودن لجن فاضلاب باعث افزایش معنی دار غلظت قابل جذب کادمیم و نیکل خاک گردید. ولی افزایش کادمیم و نیکل گیاه معنی دار نشد. مقادیر کادمیم و نیکل گیاه حتی در بالاترین سطح کاربرد لجن فاضلاب به کمتر از حد سمیت رسیده بود.