مقاله اثر کاربرد میکروارگانیسم های حل کننده های فسفات و گوگرد و محلولپاشی با عنصر روی (Zn) بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۲۹۱ تا ۳۰۰ منتشر شده است.
نام: اثر کاربرد میکروارگانیسم های حل کننده های فسفات و گوگرد و محلولپاشی با عنصر روی (Zn) بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سویا
مقاله کود زیستی
مقاله محلولپاشی روی
مقاله عملکرد دانه
مقاله اجزای عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علیجانی آقامحمد
جناب آقای / سرکار خانم: استکی اورگانی خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده کنارسری مجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر کاربرد کودهای بیولوژیک باکتریایی حل کننده فسفر و گوگرد و محلولپاشی عنصر روی بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا رقم TMS پژوهشی در سال ۱۳۸۹ در شهرستان الشتر استان لرستان اجرا گردید. تیمارهای مورد بررسی شامل عامل محلولپاشی روی در دوسطح صفر و ۱٫۵ در هزار، کاربرد باکتری حل کننده فسفر در دوسطح کاربرد و عدم کاربرد و تیمار باکتری حل کننده گوگرد در دوسطح کاربرد و عدم کاربرد که با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. پس از رسیدگی ارتفاع بوته، تعداد گره، تعداد غلاف در هر گیاه، تعداد دانه در غلاف، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، درصد پروتئین و روغن دانه تعیین گردیدند. بالاترین عملکرد دانه به میزان ۴۱۰۹٫۴ کیلوگرم در هکتار در اثر کاربرد تیمار ترکیب کود زیستی گوگرد و فسفر حاصل گردید. حداکثر درصد پروتئین دانه به میزان ۳۱٫۷۶% با مصرف تیمار کودی محلولپاشی روی و گود زیستی گوگرد به دست آمد. عملکرد دانه با عملکرد پروتئین دانه، تعداد غلاف و وزن هزار دانه رابطه مستقیمی نشان می دهد.