سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن سخدری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه رابل، گروه اقتصاد کشاورزی
محمود صبوحی – استادیار دانشگاه زابل، گروه اقتصاد کشاورزی
عباس بخشی خیاوی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه رابل، گروه اقتصاد کشاورزی
مصطفی مردانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه رابل، گروه اقتصاد کشاورزی

چکیده:

یکی از مهمترین چالشهای قرن حاضر بهرهبرداری بهینه از منابع آب است. در مطالعه حاضر، تخصیص بهینه آب و الگوهای کشت در دشت نیشابور با توجه به تغییرات در درآمدهای انتظاری محصولات کشاورزی و افزایش قیمت آب برای دوره زمانی۸۰-۸۶ مورد بررسی قرار گرفت. برای حداکثر سازی سود ناخالص و حداقل سازی ریسک از مدلهای برنامه ریزی خطی استفاده شد. نتایج نشان داد که بهینه سازی الگوهای کشت و تخصیص آب آبیاری به پایداری منابع آب در بخش کشاورزی کمک قابل توجهی میکند. جوابهای بهینه با در نظر گرفتن ریسک در سودهای ناخالص نشان داد که تقاضای آب به افزایش قیمت های آب نسبتاً کشش پذیر است