سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

زهره شعبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
مهدیه مسنن مظفری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زابل

چکیده:

با توجه به اهمیت آب در تولیدات کشاورزی، در این مطالعه به بررسی اثر قیمت آب بر انتخاب محصول توسط زارعین، تخصیص زمین به محصولات مختلف، عرضه مح صولات کشاورزی و تقاضای آب پرداخته شده است . در این مطالعه، استان خراسان رضوی در نظر گرفته شده است و اطلاعات آماری آن از طریق نمونه گیری تصادفی و جمع آوری پرسشنامه تهیه شده است . محصولاتی که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند، گندم آبی، جو آبی، چغندر قند، و پنبه می باشند . یکی از مهمترین نتایج این مطالعه این می باشد که قیمت نهاده آب کشاورزی تاثیری بر انتخاب محصول توسط زارعین نداشته و آنها بدون توجه به قیمت آب در منطقه، اقدام به کشت محصولات متفاوتی می نمایند