سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نگار اصغری – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، گروه مکانیک ماشینهای کشاورز
سیدرضا موسوی سیدی –

چکیده:

در این تحقیق عملکرد سیکل دیزل استاندارد هوا با استفاده ازترمودینامیک زمان محدود بررسی شده است. در این مدل رابطه غیر خطی بین گرماهای ویژه سیال کاری و دمای متناظر با آن ها و همچنین اتلاف انتقال حرارت در نظر گرفته شدهاند . تغییرات توانخروجی بر حسب راندمان حرارتی با تغییرات نسبت قطع پاشش سوخت و اتلاف انتقال حرارت به کمک روشهای عددی و با استفاده از نرم افزارMATLAB مورد بررسی قرار گرفت . اتلاف حرارت از طریق دیواره سیلندر تنها در زمان احتراق در نظر گرفته می شود که متناسب با دمای متوسط سیال کاری و دیواره سیلندر است . نتایج نشان می دهد با افزایش نسبت قطع پاشش سوخت، ماکزیمم توان خروجی، راندمان حرارتی در نقطه ماکزیمم توان خروجی و راندمان حرارتی در نقطه ماکزیمم، توان بر ماکزیمم توان خروجی کاهش می یابد. همچنین پارامتر مربوط به انتقال حرارت، هیچ تاثیری روی توان خروجی ندارد، اما منجر به کاهش راندمان حرارتی و راندمان حرارتی در نقطه توان بر ماکزیمم توان خروجی می شود. نتایجی که از این تحقیق به دست آمده است، می تواند عملکرد موتور های با سیکل واقعی را مورد ارزیابی قرار دهد