سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فهیمه شکرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات
علیرضا پیرزاد – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ارومیه
محمدرضا زردشتی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ارومیه
رضا درویشی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ارومیه

چکیده:

نتایج یک آزمایش اسپلیت پلات قطع آبیار یپس از برداشت اول، دوم، سوم و بدون قطع آبیاری به عنوان فاکتور اصلی و صفر، ۳ و ۶ و ۹ لیتردرهکتار نیتروژن بیولوژیک به عنوان فاکتور فرعی برپایه ی طرح بلوکهای کامل تصادفی روی همیشه بهار در سه تکرا رنشان داد که تاثیر نیتروکسین روی عملکرد دانه قطر هر کاپیتول و تعداد ردیف دانه در هرکاپیتول معنی دار شد درحالیکه تاثیر قطع آبیاری روی قطر کاپیتول وزن هر کاپیتول تعداد ردیف بذر در هر کاپیتول و عملکرد دانه معنی دار بود بالاترین عملکرد دانه ۷۷ گرمدرهر متر مربع درتیمار شاهد یعنی بدوننیتروژن بیولوژیک و بدو قطع آبیاری بدست امد. کاربرد ۹ لیتر در هکتار نیتروکسین بیشترین قطر کاپیتول ۳٫۰۳ سانتی متر را تولید کرد که تفاوت معنی داری با کاربرد ۶ لیتر درهکتار نداشت.