سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید حسین صدر قاین – مربی پژوهش بخش آبیاری موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
محمد مهدی نخجوانی مقدم – مربی پژوهش بخش آبیاری موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
قاسم زارعی – استادیار پژوهش بخش آبیاری موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

چکیده:

به منظور بررسی مقاومت لاین ها و ارقام جو نسبت به کمبود آب در مراحل انتهایی رشد و تعیین کارایی مصرف آب ارقام مختلف جو، آزمایشی در قالب طرح کرتهای خرد شده نواری(Strip-Plot) با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی طی دو سال زراعی به اجرا درآمد. فاکتور افقی سه سطح آبیاری شامل: A1- آبیاری کامل، A2- قطع آخرین نوبت آبیاری و A3- قطع دو نوبت آخر آبیاری و فاکتور عمودی شش رقم تجارتی با لاین امید بخش جو شامل جو ماکویی، والفجر، MB-73-6, CB-74-10 و ریحان بود. عمق آب آبیاری در هر نوبت آبیاری بر اساس کمبود رطوبت خاک و مدت زمان آبیاری با استفاده از معادله نفوذ کوستیاکف محاسبه شد. نتایج نشان داد که اثر آبیاری بر عملکرد کل ماده خشک معنی دار بوده ولی سایر صفات را تحت تاثیر قرار نداده است. کارایی مصرف آب ارقام جو در سال اول برای ۳ تیمار آبیاری A1، A2 و A3 به ترتیب ۲۱/۱۸، ۱/۱ و ۴/۳۲ کیلوگرم بر متر مکعب و در سال دوم به ترتیب ۱/۲۸، ۱/۴۴ و ۳/۰۳ کیلوگرم بر متر مکعب بود. همچنین نتایج نشان داد که قطع یک نوبت آبیاری در انتهای فصل رشد در سال پر باران و یا خشک اثر معنی داری بر کارائی مصرف آب ندارد. همینطور کارائی مصرف آب ارقام ۳، ۴، ۵ و ۶ بطور نسبی بالاتر بود، اما تنها لاین CB-74-2 در هر دو سال زراعی از عملکرد نسبی دانه بیشتر و کارائی مصرف آب بالاتر در دو تیمار آبیاری A1، A2 بود. لذا توصیه می شود کشاورزان برای کشت، لاین CB-74-2را بیشتر مورد توجه قرار دهند و یک نوبت آب آخر فصل رشد را قطع نموده و از آن برای افزایش سطح کاشت محصولات بهاره نظیر چغندر قند، سیب زمینی، ذرت و … استفاده نمایند.