سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زانیار مهران – دانش – آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ته
محمد جعفری – استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
سید اکبر جوادی – استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم
کامران چپی – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان

چکیده:

باتوجه به اهمیت و لزوم شناخت خصوصیات خاک بویژه خصوصیات شیمیایی در اداره صحیح اکوسیستمهوای مرتعوی ، هودف ایون تحقیق نشان دادن نقش قرق به عنوان یکی از عوامل مدیریتی چرا بر روی برخی خصوصیات شیمیایی خواک مواده آلوی موورد بررسی قرار گرفته است. لذا به منظور روشن شدن اثر قرق روی ماده آلی در بخشی از مراتع حوزه خامسان واقوع در ۲۵ کیلوومتری شهرستان کامیاران، دو زیر حوزه نمونه و شاهد در نظرگرفته شد که حوزه نمونه آن مدت پنج سال تحت تیمار قرق بوده اسوت. در هر منطقه با ۹ تکرار در دو عمق ۱۰-۰ و ۳۰-۱۰ سانتیمتری جمعاً ۳۶ نمونه خاک برداشت و جمعآوری شد. اندازه گیری مقدار – – ماده آلی از روش والکی و بلاک انجام شد. پس از آگاهی از نرمال بودن دادهها، تجزیه و تحلیل آنها با آزمون توی مسوتقل انجوام شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که قرق بدلیل مدت زمان کوتاهی که در منطقه اجرا شده تغییر معنی داری از نظر آمواری بر روی تغییر ماده آلی در منطقه نمونه، در مقایسه با منطقه شاهد نداشته است.