سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آناهیتا رشتیان – استادیار دانشگاه یزد

چکیده:

مطالعه بر روی فاکتورهای مختلف پوشش گیاهی مراتع تحت شرایط قرق و چرا در بهبود وضعیت مدیریتی رویشگاههای مرتعی ازاهمیت ویژهای برخوردار است به همین منظور در این مطالعه تأثیر قرق در تغییرات تولید، تاج پوشش، تراکم ، فراوانی، اهمیت نسبی و شادابی گونه گاو چاق کن به عنوان گونه مهم در نواحی ایران تورانی تحت شرایط چرا و حفاظت از چرا(قرق) درندوشن استان یزد مورد توجه قرار گرفت. نمونه برداری در دو منطقه قرق و چرا به طور تصادفی با استقرار ۱۰ ترانسکت انجام گردید همچنین ۳۰ پایه از گونه گاو چاق کن به طور تصادفی در هر دو منطقه انتخاب، و ارتفاع گیاه ، حداکثر و حداقل قطر تاج پوشش، شادابی ، میزان تولید سال جاری و وزن بخش خشبی شده گیاه ، درصد علوفه قابل دسترس به روش قطع و توزین اندازه گیری شد. بین پایه های گیاهی گاو چاق کن در منطقه قرق و چرای متوسط از نظر فاکتورهای تولید، وزن خشک، ارتفاع و حجم و شادابی پایه های گیاهی اختلاف معنی داری وجود دارد. چرا بر روی این گونه باعث هرس شده و تحریک رشد گیاه شده و یاعث افزایش تولید و شادابی آن می گرددوهمچنین بهترین فاکتور جهت براورد تولید با توجه به فاکتورهای بررسی شده جحم و درصد پوشش این گونه است.