مقاله اثر قرارگیری درازمدت در معرض میدان الکترومغناطیس با بسامد پایین بر فعالیت سیستم کولینرژیک در روده بزرگ موش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۲۴ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: اثر قرارگیری درازمدت در معرض میدان الکترومغناطیس با بسامد پایین بر فعالیت سیستم کولینرژیک در روده بزرگ موش
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله میدان های الکترومغناطیس
مقاله روده بزرگ
مقاله گیرنده های موسکارینی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آدمپورزارع مینا
جناب آقای / سرکار خانم: بهاالدینی امین‌ اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: استیل کولین فراوان ترین واسطه سیناپسی است که از سلول های عصبی حرکتی تحریکی انتریکی آزاد می شود. این واسطه سیناپسی با اتصال به گیرنده های موسکارینی متابوتروپیک موجود بر روی عضله های صاف روده باعث افزایش حرکت های روده می شود.
هدف: مطالعه به منظور تعیین اثر قرارگیری دراز مدت در معرض میدان الکترومغناطیس با بسامد پایین بر فعالیت سیستم کولینرژیک در روده بزرگ جدا شده موش انجام شد.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی ۲۰ سر موش صحرایی نر بالغ به دو گروه مساوی تقسیم شدند: گروه آزمایش در معرض میدان الکترومغناطیس با شدت ۱۰۰۰ میکروتسلا و بسامد ۵۰ هرتز به مدت ۱۴۰ روز در دستگاه سولنوئید روشن و گروه شاهد در شرایط مشابه گروه اول، دردستگاه سولنوئید خاموش قرار گرفتند. فعالیت های مکانیکی حلقه های جدا شده کولون که در حمام بافتی متصل به مبدل نیروی دستگاه Powerlab A to D قرارگرفتند و پاسخ تغییرات مکانیکی بافت به تجویز تجمعی داروی استیل کولین ثبت شد. داده ها با آزمون آماری تی تحلیل شدند.
یافته ها: بین پاسخ مکانیکی بافت به دارو در گروه آزمایش (سولنوئید روشن) نسبت به گروه شاهد (سولنوئید خاموش) در بعضی دقایق افزایش معنی دار آماری مشاهده شد.
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، به نظر می رسد قرار گرفتن درازمدت در معرض میدان های الکترومغناطیس با بسامد پایین باعث افزایش حساسیت گیرنده های موسکارینی کولینرژیک می شود.