سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا رستگار – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه محقق اردبیلی
محمد صدقی – استادیار و عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه محقق ادبیل
سعید خماری – استادیار و عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه محقق ادبیل

چکیده:

با توحه به اهمیت کیفیت اولیه بذر و بستر کشت بر روی رشد و استقرار گیاهان زراعی در مزرعه، یک بررسی آزمایشگاهی به منظور ارزیابی قدرت بذر سویا (رقم DPX) و مواد نشتی حاصل از بذر گاو پنبه و تاثیر آن بر چگونگی تخلیه ذخایر بذر سویا انجام شد. ازمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و با ۴ تکرار بود. نتایج حاکی از آن بود که پارامترهای فوق تحت تاثیر تیمار فرسودگی و غلظت های مختلف عصاره به طور معنی داری کاهش یافتند. د رکلیه صفات کمترین مقدار در سطح دوم فرسودگی و بالاترین غلظت عصاره به دست آمد. همچنین، مشخص شد که اثر متقابل غلظت عصاره و سطوح فرسودگی بر وزن خشک گیاهچه و کارایی استفاده از ذخایر بذر معنی دار بود.