سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید خماری – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردب
کاظم قاسمی گلعذانی – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
مصطفی ولی زاده – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
سعید زهتاب سلماسی – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

کلزا(Brassica napus L یکی از مهم ترین گیاهان دانه روغنی است که در سراسر جهان زراعت می شود. سبز شدن ضعیف گیاهچه ها و آسیب های ناشی از سرمای زمستان از مشکلات عمده ای است که عملکرد این گیاه زراعی مهم را در مناطق شمال غرب ایران محدود می سازد. در راستای رفع این مشکل، در این پژوهش اثرات قدرت بذر بر بقای زمستانی گیاهچه ها و عملکرد دانه کلزای پاییزه (رقم اوکاپی) در شرایط مزرعهای مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور آزمایشی در قالب طرح بلوک ۱۳۸۷ پیاده – های کامل تصادفی با شش تکرار در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز در طی فصل زراعی ۱۳۸۸ شد. گیاهچههای حاصل از بذور قوی، سریع تر سبز کرده و با رسیدن به وزن و اندازه مطلوب تر قبل از وقوع یخبندان زمستانی، زنده مانی بهتری در طول فصل زمستان در مقایسه با گیاهچه های حاصل از بذور فرسوده نشان دادند. گیاهان حاصل از بذور ضعیف به دلیل استقرار و زمستان گذرانی ضعیف گیاهچه ها، نیام و عملکرد دانه در واحد سطح پایین تری تولید نمودند.