سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید حامد میرزاده قصابکلایی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت دانشگاه بوعلی سینا همدان
گودرز احمدوند – استاد و دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بو
علی سپهری – استاد و دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بو
صباح محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر قارچ میکوریزآربوسکولار بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم تحت شرایط تنش خشکی میباشد که شامل ۶ تیمار، ۳تکرار در قالب یک آزمایش فاکتوریل و طرح کاملا تصادفی، که در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی – سیناهمدان اجرا شد. فاکتورهای آزمایشی شامل قارچ میکوریز آربسکولار: در دو سطح عدم استفاده از قارچ میکوریز( ۰)، گلوموس موسه ( ۱)، و تنش رطوبتی در سه سطح شامل رطوبت در حد ظرفیت گلدانی ( ۱ )، تنش ملایم رطوبتی ۵- بار( ۲) و تنش شدید رطوبتی -۱۰ بار ( ۳) میباشد. نتایج نشان میدهد اختلاف معنیداری بین سطوح قارچ از نظر وزن سنبله در سطح ۵ درصد و تعداد دانه، وزن هزاردانه و عملکرد در سطح ۱ درصد معنیدار بود. همچنین نتایج نشان داد بین سطوح قارچ از نظر وزن خشک کل وعملکرد کاه اختلاف معنیداری ایجاد نشد. سطوح خشکی نیز اختلاف معنیداری از نظر وزن خشک کل در سطح ۵ درصد و وزن سنبله و تعداد دانه، وزن هزاردانه و عملکرد در سطح ۱ درصد ایجاد نمود. اثر متقابل قارچ و تنش خشکی در بین صفات مورد مطالعه تنها از نظر وزن سنبله اختلاف معنیداری ایجاد نمودند (در سطح ۱ درصد).