مقاله اثر قارچ های میکوریز آربسکولار بر رشد و جذب عناصر غذایی پایه نارنج در شرایط تنش کم آبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در زیست شناسی خاک از صفحه ۱۳ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: اثر قارچ های میکوریز آربسکولار بر رشد و جذب عناصر غذایی پایه نارنج در شرایط تنش کم آبی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گلوموس موسه
مقاله گلوموس ورسیفرم
مقاله مرکبات
مقاله تنش کم آبی
مقاله عناصر غذایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیمانه زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مناطق خشک و نیمه خشک کمبود آب سبب کاهش تولیدات کشاورزی می شود. مرکبات کشور در سال های اخیر در پی خشکسالی های مستمر با کاهش تولید و افت سطح باغات مواجه است. قارچ های میکوریز آربسکولار با مکانیسم های مانند افزایش جذب عناصر غذایی به کاهش اثرات کم آبی در گیاهان میزبان کمک می کند. در این پژوهش اثر قارچ گلوموس موسه و گلوموس ورسیفرم بر رشد و جذب عناصر غذایی در پایه نارنج در یک آزمایش گلخانه ای در خاک استریل بررسی گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با سه فاکتور شامل قارچ میکور یز آربسکولار در سه سطح شامل گلوموس موسه و گلوموس ورسیفرم و شاهد، کم آبی در ۴ سطح (دورهای آبیار ۲، ۴، ۶ و ۸ روز) و پایه نارنج در سه تکرار صورت گرفت. کم آبی میانگین وزن خشک ریشه و اندام هوایی و جذب عناصر غذایی اندام هوایی و ریشه (فسفر، نیتروژن، آهن، مس و منگنز) را کاهش، در حالی جذب روی اندام هوایی و ریشه را افزایش داد. میزان وزن خشک ریشه و اندام هوایی، جذب فسفر، نیتروژن، آهن، منگنز، مس و روی در اندام هوایی پایه نارنج تلقیح شده با قارچ میکوریزی نسبت به پایه غیرمیکوریزی در شرایط تنش کم آبی، بالاتر بود. درصد کلنیزاسیون ریشه در تیمارهای دارای قارچ بیشتر از تیمارهای بدون قارچ بود. در پایه نارنج تلقیح شده با قارچ میکوریزی با افزایش تنش کم آبی درصد کلنیزاسیون ریشه کاهش یافت.