سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد میرزاخانی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان

چکیده:

به منظور بررسی اثر تلقیح دوگانه بذر با ازتوباکتر و میکوریزا و مصرف مقادیر مختلف نیتروژن و فسفر بر درصد و عملکردروغن دانه گلرنگ بهاره رقم IL-111 در بهار سال ۱۳۸۶ این آزمایش اجرا گردید. آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمار های مورد آزمون شامل ازتوباکتر (Azotobacter Chorococum) ومبکوریزا(Glomus Intraradices) هرکدام در دو سطح به ترتیب شامل A0M0 یعنی عدمتلقیح با باکتری ازتوباکتر و قارچ میکوریزا،A1M1 یعنی تلقیح با باکتری ازتوباکتر و قارچ میکوریزا) و مصرف مقادیر خالص کود های نیتروژن و فسفر در چهار سطح به ترتیب شامل: .[F3= N150+ P75 (kg.ha-1) , F2= N100+ P50(kg.ha-1), F1= N50+ P25(kg.ha-1), F0= N0+ P0 ] صفاتی از قبیل ارتفاع بوته، ارتفاع شاخه دهی، قطر ساقه، طول دوره رشد، درصد روغن دانه و عملکرد روغن دانه اندازه گیری شدند.عدم تلقیح با ازتوباکتر و تلقیح با میکوریزا و سطح سوم مصرف بیشترین مقدار عملکرد روغن مربوط به تیمار ۳ A0M1F کودها، یعنی ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن و ۷۵ کیلوگرم در هکتار فسفر) با میانگین (۴۲۶/۸ کیلوگرم در هکتار) وکمترین عملکرد روغن دانه ۲۹۵/۱ کیلوگرم در هکتار) توسط تیمارA0M1F0 تلقیح میکوریزا و عدم تلقیح ازتوباکتر بدون ) مصرف نیتروژن و فسفر) تولید گردید. هدف از انجام این تحقیق تامین بخشی از عناصر غذایی مورد نیاز گیاه با استفاده ازعوامل بیولوژیکی و کاهش مصرف کودهای شیمیایی بود. طبق محاسبات انجام شده در این بررسی می توان گفت که تلقیح۸ درصدی عملکرد روغن دانه شده است. هدف از / گلرنگ بهاره، با باکتری ازتوباکتر و قارچ میکوریزا باعث افزایش حدود ۳۹این مطالعه، بررسی نقش تثبیت بیولوژیکی نیتروژن و فسفر در بهبود تغذیه گیاهی بوده است. البته درصورت تکرار این آزمایش نتایج با قطعیت بیشتری قابل بررسی و تجزیه و تحلیل خواهد بود.