مقاله اثر قارچ مایکوریزا بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سورگوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی) از صفحه ۲۶۵ تا ۲۷۷ منتشر شده است.
نام: اثر قارچ مایکوریزا بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سورگوم
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اجزای عملکرد
مقاله سورگوم
مقاله عملکرد
مقاله میکوریزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهربان احمد
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی نیک سیدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: توسلی ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این آزمایش در سال ۱۳۸۶ در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان واقع در شهر زهک به اجرا در آمد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل تلقیح بذور سورگوم با سویه های قارچ میکوریزا در سه سطح شامل M1= بدون تلقیح با میکوریزا (شاهد)، M2= تلقیح با سویه Glumus mossea و M3= تلقیح با سویه Glumus etanicatum، و ارقام سورگوم در سه سطح C1 = رقم محلی سیستان، C2= رقم اصلاح شده KGS 25 و C3= رقم اصلاح شده KGS 29 بودند. نتایج نشان داد بیشترین میزان صفات اندازه گیری شده در ارقام تلقیح شده با سویه های میکوریزا حاصل شد. به طوری که بالاترین مقدار این صفات برای ارتفاع گیاه (۱۶۵٫۱ سانتی متر)، قطر ساقه (۱٫۶۱ سانتی متر)، طول برگ پرچم (۲۷٫۲۲ سانتی متر)، عرض برگ پرچم (۳٫۶۷ سانتی متر) و عرض خوشه (۵٫۰۰ سانتی متر) از سویه Glumus etanicatum حاصل شد، بیشترین مقدار طول خوشه (۱۹٫ ۲۱ سانتی متر)، تعداد خوشه (۲٫۵۱)، تعداد دانه در خوشه (۱۰۲۵۲٫۱۱)، وزن هزار دانه (۱۷٫۵۶ گرم) و عملکرد دانه (۱۹۶۷٫۳۲ کیلوگرم در هکتار) از سویه Glumus mossea به دست آمد. در بین تیمارهای ارقام مختلف سورگوم نیز بیشترین طول و عرض برگ از رقم محلی و بالاترین عملکرد گیاه از رقم KGS 29 به دست آمد. برای سایر صفات اندازه گیری شده بین ارقام مختلف تفاوت معنی داری مشاهده نشد. با توجه به نتایج آزمایش به منظور حصول بالاترین عملکرد سورگوم استفاده از سویه Glumus mossea در رقم KGS 29 می تواند در این منظقه از نظر زراعی مطلوب باشد.