سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سپیده حسین پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
ناصر کریمی – عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه
شهریار ساسانی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

چکیده:

عنصر روی در مقادیر کم به عنوان یک ریز مغذی حیاتی ولی در غلظت های بالا یک فلز سمی برای گیاهان محسوب می شود . از آنجایی که مقاومت گیاه کنگرفرنگی( Cynara scolymus L. ) به ترکیبات نفتی ثابت شده است . در این پژوهش اثرغلظت های مختلف روی ( ۰ تا ۲۰۰۰ میکرومولار ) به مدت چهار هفته و در محیط کشت هیدروپونیک بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی این و کل در تیمار ۲۰۰۰ میکرومولار در مقایسه با گیاه کنترل کاهش معنی داری می یابد . غلظت a گیاه بررسی شد . میزان کلروفیل های بالای روی ( ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ میکرومولار ) بر نسبت سطح برگ اثر معنی داری دارد . میزان کربوهیدرات در تیمار بالای روی ( ۱۵۰۰ میکرومولار ) به طور معنی داری کاهش یافت . به طور کلی با توجه به این که گیاه کنگر فرنگی در غلظت های پایین روی از خود مقاومت نشان می دهد می توان از این گیاه در پالایش خاک های آلو ده به فلز روی بهره گرفت .