مقاله اثر فلاوونوئید روتین بر میزان گلوکز خون و آنزیم های تنظیم کننده آن در ماهی سیم دریایی (Sparus aurata) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مجله علوم و فنون دریایی ایران از صفحه ۴ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: اثر فلاوونوئید روتین بر میزان گلوکز خون و آنزیم های تنظیم کننده آن در ماهی سیم دریایی (Sparus aurata)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلاوونوئید روتین
مقاله هیپرگلیسیمی
مقاله گلوکوکیناز
مقاله سیم دریایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایمانی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: فرهنگی مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: یزدان پرست راضیه
جناب آقای / سرکار خانم: وزکزبانانته ایزابل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه استفاده از پروتئین های گیاهی در جیره غذایی آبزیان و افزایش بهره وری از آن ها از اهمیت خاصی برخوردار است. با این وجود این منابع سرشار از ترکیبات کربوهیدراتی هستند. در این مطالعه اثر تزریق غلظت و انواع مختلف فلاوونوئید روتین در تنظیم میزان قند خون ماهی سیم دریایی در سه آزمایش مختلف مورد بررسی قرار گرفت. ماهیان با جیره غذایی حاوی ۲۵ درصد نشاسته ژلاتینه شده تغذیه گردیدند. تزریقBW mg/kg 100  از هر دو شکل فلاوونوئید روتین (محلول و نامحلول در آب) سبب کاهش معنی دار قند خون (۳۴٫۴۴±۲۰۹٫۳۹ و ۹٫۸۴±۱۲۰٫۱۸ mg/dl به ترتیب برای گروه شاهد و تیمار شده با روتین نامحلول در آب، ۶٫۵۴±۱۲۵٫۵ و ۶٫۴۶±۹۹٫۸۳ به ترتیب برای گروه شاهد و تیمار شده با روتین محلول در آب) و همچنین افزایش معنی دار میزان فعالیت آنزیم گلوکوکیناز (U/g protein 0.22±۱٫۷۷ و 1.20±۶٫۱۳ به ترتیب برای گروه شاهد و تیمار شده با روتین نامحلول در آب، ۱٫۵۱±۲۰٫۱۹ و ۱٫۶۱±۲۵٫۷۷ به ترتیب برای گروه شاهد و تیمار شده با روتین محلول در آب) گردید. با این وجود، مدت زمان لازم برای اثر گذاری روتین نامحلول در آب، کوتاه تر از نوع محلول در آب آن بود (۶ و ۹ ساعت، به ترتیب). می توان چنین نتیجه گیری نمود که فلاوونوئید روتین توانایی مداخله در متابولیسم گلوکز را در این آبزی دارا می باشد. همچنین به نظر می رسد که مسیرهای متابولیکی گلوکز حداقل در ماهی سیم دریایی نظیر مدل های دیگر آزمایشگاهی از قابلیت دستکاری، برای تنظیم میزان قند خون، برخوردار است.